विवाहमा भकूट विचार

bhakoot

भकूट भन्नाले राशिको मिलान हो। विवाहको लागि गुण मिलान गर्दा जम्मा ३६ गुणमा भकूटको ७ गुण रहेको हुन्छ।

वर-वधु दुबैको जन्मराशि परस्परमा यदि छैठौँ-आठौँ भयो भने मुत्यु, नवौँ-पाँचौं भयो भने सन्तान हानि, दोश्रो-बाह्रौँ भयो भने निर्धनता हुन्छ। अन्य भएमा शुभ हुन्छ।

मृत्युषडष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिर्नवात्मजे।
द्विद्र्वादशे निर्धनत्वं द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत्।।
                                               (मुहुर्त चिन्तामणी)

उदाहरणको लागि यदि केटाको राशि कन्या र केटीको राशि मेष छ भने मेष राशिबाट गणना गर्दा कन्या राशि छैटौँ पर्छ भने कन्या राशिबाट मेष राशि गणना गर्दा आठौँ पर्छ, त्यसैले कन्या राशि र मेष राशिको विवाह हुँदा भकूट दोष हुन्छ। त्यस्तै यदि धनु राशिको केटा र मेष राशिको केटी छ भने गणना गर्दा मेषबाट धनु नवौँ र धनुबाट मेष पाँचौँ पर्दछ, त्यसैले धनु राशि र मेष राशिको विवाह हुँदा भकूट दोष बन्दछ।  त्यस्तै यदि केटाको मेष राशि छ र केटीको मीन राशि छ भने गणना गर्दा मेषबाट मीन बाह्रौँ र मीनबाट मेष दोश्रो पर्दछ, त्यसैले मेष राशि र मीन राशिको विवाह गर्दा पनि भकूट दोष हुन्छ। यदि भकूट दोष रहेको छ भने महामृत्युन्जयको जप लगाउँदा दोष निवारण हुन्छ।