विवाहमा जेठ महिनाको विचार 

विवाह मा जन्म महिना, जन्म नक्षत्र, जन्मदिन वर्जित छ। जेठ महिनामा जेठो सन्तानको विवाह कदापि गर्न हुदैन। यदि केटा र केटी दुवै पहिलो पहिलो सन्तान हो भने जेठ महिनामा विशेषत: विवाह वर्जित हुन्छ। यदि केटा र केटीमा एकजना मात्र जेठ महिनाको हो भने दोष अल्प हुन्छ। तीन ज्येष्ठ एक साथ कदापी हुनु हुँदैन। तीन ज्येष्ठ भनेको ज्येष्ठ पुत्र(केटा), ज्येष्ठ कन्या(केटी) र ज्येष्ठ महिना रहेको छ। 

जन्ममासे च जन्मर्क्षे न च जन्मदिनेSपि च । 
ज्येष्ठे न ज्येष्ठगर्भस्य विवाहं कारयेत् क्वचित् ।।
न कन्यावरयोर्ज्येष्ठे ज्येष्ठयो: पाणिपीडनम् । 
द्वयोरेकतरे ज्येष्ठे न ज्येष्ठो दोषमावहेत् ।।
                                               शीघ्रबोध: