Payment Failure

Sorry your payment is not completed, please consult to esewa for further process or check your payment history after login to esewa. If your payment is success, please send us a proof with transaction id, date, amount and time.

माफ गर्नुहोला तपाइको भुक्तानी सफल हुन सकेन | थप जानकारीको लागि ईसेवा संग सम्पर्क गर्नुहोला, यदि तपाइको ईसेवा खाताबाट हाम्रो नाममा पैसा काटेको छ भने कृपया ईसेवाको पेमेन्ट आइडी, समय, रकम र मिति सहित हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला |